fbpx

RODO w naszych markach

LIU JO, CAMISISSIMA, PATRIZIA PEPE, MARELLA, MADE IN M

(G.Poland Sp. z o. o., R&D Services Sp. z o. o., OWL International Sp. z o. o., G.Poland Retail sp. z o. o.)

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI SKLEPÓW

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Informujemy, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów (art. 26 i art. 28 RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 1. G.Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000171735, posiadająca numer NIP 5213253880
 2. R&D Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000277570, posiadająca numer NIP 5272540032
 3. OWL International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000032997, posiadająca numer NIP 5252167618
 4. G.Poland Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000961161, posiadająca numer NIP 5223221686

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? W razie pytań proszę skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Wyznaczyliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc wiadomość na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałaś/łeś nam swoje dane wypełniając formularz w jednym z naszych sklepów, w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowych za pośrednictwem maila lub wiadomości sms lub złożenia reklamacji.

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości przesyłanych za pomocą komunikatorów w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) oraz Whatsapp przetwarzamy również dane Twoich kont prowadzonych w w/w portalach. Mogliśmy również uzyskać Twoje dane w związku z wystawieniem dla Ciebie faktury za zakupione w naszym sklepie towary. Jeżeli nasz sklep jest monitorowany, twoje dane pozyskujemy również z zapisów monitoringu.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wspólnie administrujemy, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby utrzymywać z Tobą kontakt, móc przekazywać Ci informacje w formie newsletterów i/lub wiadomości sms, zrealizować zawarte z Tobą umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO), obsłużyć reklamacje dotyczące oferowanych przez nas produktów (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO), wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów  podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO), umożliwić Ci dokonanie płatności za kupione towary, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, ulepszać naszą ofertę (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (zawierasz ją z nami w chwili dokonania zakupów w naszym sklepie), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).  Obejmuje on udoskonalanie naszej oferty, zapewnienie ich najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowanie o nich naszych klientów, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy również dane pozyskane z monitoringu wizyjnego naszego sklepu w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom sklepu, zapobiegania kradzieżom i innym niepożądanym zdarzeniom, które mogą szkodzić klientom i pracownikom sklepu oraz Administratorowi danych. Monitoring służy również ochronie przed próbami oszustwa oraz dochodzeniu roszczeń.  Dane z monitoringu przetwarzane są wyłącznie w sklepie i nie są przekazywane ani udostępniane innym osobom, jeżeli takie udostępnienie nie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), o która cię pytamy i która wyrażasz poprzez wypełnienie formularza w sklepie. Zgoda jest dobrowolna i zawsze możesz ją cofnąć wysyłając do nas mail na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl.
W mailu wskaż proszę jakiej marki dotyczyła twoja zgoda i w którym sklepie jej udzieliłeś/łaś.

Nasi partnerzy, podmioty z nami powiązane, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, np. gdy wystawiamy dla ciebie fakturę za zakupione towary. Dobrowolnie podajesz nam swoje dane, gdy życzysz sobie abyśmy utrzymywali z tobą kontakt w celu przekazywania informacji o promocjach, nowościach, rabatach.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz od nas żądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 rozporządzenia RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 rozporządzenia RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia RODO), gdy przetwarzania odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją lub gdy twoje dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Współadministratorów,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Współadministratorów,
 • podmiotom powiązanym z Współadministratorami w kraju i za granicą,
 • partnerom Współadministratorów, których lista znajduje się na stronie gpoland.com.pl w zakładce RODO w naszych markach
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

 1. Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
 2. państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
 3. zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 a) RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a osoby, których dane dotyczą uzyskają informację o ewentualnym ryzyku, z jakim wiąże się przekazanie danych do państwa trzeciego i wyrażą zgodę na udostępnienie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy sprzedaży, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Ponadto, przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane dla celów marketingowych przechowujemy do czasu ustania podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przechowujemy dane do czasu jej odwołania. Dane z monitoringu przechowujemy przez okres  14 dni.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI BIZNESOWI/KONTRAHENCI

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Informujemy, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów (art. 26 i art. 28 RODO)

W naszej organizacji, w zależności od rodzaju kontaktów i współpracy z Państwem, zawartych umów, wiążących nas zarówno obecnie jak i w przeszłości znajdują się dane, stanowiące Państwa dane osobowe, tj.: adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko, numery z rejestrów, numer rachunku bankowego (NIP, REGON, KRS, PESEL), a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa – dane osobowe w nim zawarte . Jeżeli korzystacie Państwo  z możliwości komunikacji z nami za pośrednictwem wiadomości przesyłanych za pomocą komunikatorów w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook), przetwarzamy również dane kont prowadzonych przez Państwa na tych portalach, za pośrednictwem których będziecie się Państwo z nami komunikować.

Dane te zostały przez nas pozyskane z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych lub zostały nam przez Państwa podane osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonego przez Państwa do kontaktu z nami przedstawiciela/pełnomocnika, za pomocą korespondencji mailowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej, telefonicznie lub poprzez komunikator WhatsApp lub za pośrednictwem komunikatorów w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook).

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 1. G.Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000171735, posiadająca numer NIP 5213253880
 2. R&D Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000277570, posiadająca numer NIP 5272540032
 3. OWL International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000032997, posiadająca numer NIP 5252167618
 4. G.Poland Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000961161, posiadająca numer NIP 5223221686

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Wyznaczyliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc wiadomość na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Wspólnie administrujemy Państwa danymi osobowymi celem wykonania łączących nas umów, umożliwienia Państwu złożenia zamówienia na towar produkowany przez współpracujące z nami podmioty oraz dostawy zamówionego towaru, umożliwienia Państwu złożenia reklamacji dotyczącej zamówionego towaru, utrzymywania z Państwem kontaktu, przesyłania informacji o naszych usługach, jak również wypełniania przez nas obowiązków prawnych, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Przetwarzamy Państwa dane również w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienia najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, czy prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody, jeżeli nam jej Państwo udzieliliście, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana,
 • 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, umożliwienia składania zamówień na towar oferowany przez współpracujące z nami podmioty i dostawy zamówionego towaru, umożliwienie Państwu złożenia reklamacji zamówionego towaru, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Podajecie nam Państwo dane osobowe dobrowolnie, jednak może się zdarzyć, że bez podania danych nie będziemy mogli wykonać lub przygotować umowy lub przesłać Państwa zamówienia do realizujących je podmiotów, z którymi współpracujemy. Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail również jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli kontaktować się tymi kanałami.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: prawo.rodo@rdservices.com.pl. W mailu proszę wskazać jakiej marki dotyczyła twoja zgoda.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, czy wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego, czy o rachunkowości.
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Współadministratorów,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Współadministratorów,
 • podmiotom powiązanym z Współadministratorami w kraju i za granicą, podmiotom realizującym złożone przez Państwa za naszym pośrednictwem zamówienia i naszym partnerom, których lista znajduje się na stronie gpoland.com.pl w zakładce rodo w naszych markach
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

 1. Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
 2. państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
 3. zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 a) RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a osoby, których dane dotyczą uzyskają informację o ewentualnym ryzyku, z jakim wiąże się przekazanie danych do państwa trzeciego i wyrażą zgodę na udostępnienie.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PROCES REKRUTACJI

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Informujemy, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów (art. 26 i art. 28 RODO)

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 1. G.Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000171735, posiadająca numer NIP 5213253880
 2. R&D Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000277570, posiadająca numer NIP 5272540032
 3. OWL International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000032997, posiadająca numer NIP 5252167618
 4. G.Poland Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000961161, posiadająca numer NIP 5223221686

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? W razie pytań proszę skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Wyznaczyliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc wiadomość na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Dane przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona)
  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).
 • Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także
  w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przyszłych rekrutacji i/lub rekrutacji na inne stanowisko.

W związku z rekrutacją nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Współadministratorów,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Współadministratorów,
 • podmiotom powiązanym z Współadministratorami w kraju i za granicą,
 • partnerom Współadministratorów, których lista znajduje się na stronie gpoland.com.pl w zakładce RODO w naszych markach
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe zebrane w celu realizacji procesu rekrutacji pracowników będą przetwarzane przez czas prowadzenia procesu rekrutacji. Następnie dane zostaną zniszczone.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa odnośnie podanych danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne,
ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie innych danych i wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji ani ocenę kandydata.

W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

LISTA PARTNERÓW
WSPÓŁADMINISTRATORÓW

MAX MARA S.R.L Unipersonale – Gruppo Max Mara, Via Giulia Maramotti 4, 42124 Reggio Emilia Italy

Marella S.R.L. Unipersonale, Registro Imprese di Reggio Emilia, C.F. e P.Iva 01322820356 – Pos. n. M. RE

Via G.Maramotti 4 – 42124 – Reggio Emilia – Italy

Manifatture del Nord Sp.zoo, Via Mazzacurati 6, 42122 Reggio Emilia – Italy

Shiesser AG, Schutzenstrasse 18 , 78315 Radolfzell – Germany

WOLFORD Aktiengesellschaft, Wolfordstrasse 1, A-6900 Bregenz – Austria

St. Barth srl, Via Comelico n.3, 20135 Milano – Italia

Giorgio Armani S.p.a., Via Bergognone 46/59 20144 Milano – Italy

EUREKA S.a.s di Monreale Luca eC. , Via dei Cardatori BI.6, 40050 Centergross – Funo di Argelato – Italy

Babylon S.r.l. , Via Dei Cardatori BL. 6 , 40050 Funo din Argelato (BO) – Italy

Baldinini S.r.l., Via Rio Salto, 1, 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy

Ba&Sh S.a.s., lots 28 et 29, 67 Av. Raymond Pioncare, 75116 Paris 16 _France

Plisse S.p.a. Fashion Group, Via Ghebo 1, 35017 Piombino Dese (Pd) – Italy

Blufin S.p.A., Via Dlla Chimica 21, 41012 Carpi (MO) – Italy

Space 2000 S.p.A., Via Delle Fontane 4/6, 10080 Baldissero Cavanese – Italy

Coach Operations Singapore PTE LTD, 77 Robionson Road, 068896 Singapore

Coccinelle S.p.a., Via Lega dei Carrettieri, 6, 43038 Sala Baganza (PARMA) – Italy

JBS Text Group A/S, Borhholmsvej 1, DK-7400 Herning – Dania

Gaudi Trade S.p.a., Via Nuova Ponente 29, 41012 Carpi – Italy

Dixie S.r.l., Via P. Togliatti, 9, 50058 Signa – Italy

Betty Blue S.p.a., Via Viadagola 30 , 40057 Quarto Inferiore (BO) – Italy

P.F.C.M.N.A. S.p.A, 8/Isola Via Boscofangone, 80035 Nola (NA) – Italy

Furla S.p.a., Via Bellaria, 3-5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) – Italy

Dream Project S.p.a., Via V.Forcella 3, 20144 Milano – Italy

GROTTO S.p.A., via Ponte dei Granatieri n. 4, 36010 Chiuppano (Vincenza) – Italy

Gilmar Divisione Industria S.p.a., Via Malpasso 723/725, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) – Italy

Imperial S.p.A., Via dei Lanaioli, 42, 40050 Funo di Argelato (BO) – Italy

Inuikii Ag, Raffelstrasse 26 , CH-8045 Zurich – Szwajcaria

Jacob Cohen Company S.p.a., Via Vittor Pisani , 20, 20124 Milano – Italy

DG GROUP S.r.L., V S.P. Andria/Trani km 2,800 , 76123 Andria – Italy

Kontatto S.r.l., Via Dei Cardatori, Blocco 14 – CENTERGROSS, 40050 Funo di Argelato (BO) -Italy

Kurt Geiger LTD, 24, Britton Street , EC1M 5UA London Anglia

Liu Jo S.p.A., Viale Fleming 17, 41012 Carpi (MO) Italy

Liu Jo Luxury S.r.l., Via Caracciolo 11 , 80122 Napoli – Italy

ELI S.r.l. , Via Gobetti 118 , 62012 Civitanova Marche (MC) –  Italy

CO.CA.MA S.r.l., alla Via Arenaccia no. 128, 80141 Napoli – Italy

Abraham Industries S.r.l., Via Fosse Incorciate 284, 47822 Sant’Arcangelo di Rognama (RN) – Italy

AEFFE, Strada Erbosa Uno, 92, 47043 Gatteo (FC) – Italy

Luisa Spagnoli S.p.a., Strada Santa Lucia, 71, 06125 Perugia – Italy

Antress Industry S.p.a., Via dei Barrocciai,14, 41012 Carpi (MO) – Italy

Pa.ro. S.r.l., Via Verdi, 15, 46019 Viadana – Italy

ILONA MAJER MMC STUDIO, Szara 14/23, 00-420 Warszawa, Warszawa

Fashion GATE S.r.l.. VIA MEUCCI 19, 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) – Italy

B.A.G. S.p.a, Via Dell’Industria 11, 63815 Monta San Pietrangeli (FM) – Italy

SC DEMIUMA COMIMPEX S.r.l., Strada Baicului 82, Sector 2, 021784  BUCHAREST – Rumunia

Tomasoni TopSail S.p.A., Via Toti, 59, 16035 Rapallo (GE) – Italy

Ovye S.r.l., Via dei Pellicciai Blocco 1 – CENTEGROSS, 40050 Funo di Argelato (BO) – Italy

Tessilform S.p.A., Via Giobetti 7/9, 50013 Campi Bisenzio (FI)  – Italy

DAMA S.p.a., Via Piemonte, 174, 21100 Varese – Italy

Cris. Conf. S.p.A., Strada Comunale di Fornio 132, 43036 Fidenza (PR) – Italy

Premiata S.r.l., Via Friuli, 64, 20135 Milano – Italy

Ralph Lauren Germany GmbH, Maximilianstrasse 23, 80539 München, Germany

New Black Fashion GmbH, An der Röthe 38, 97230 Estenfeld  – Germany

Fashion Box S.p.A. Via Marcoai, 1, 31010 Asolo (TV) Italy

Teddy S.p.a., Via Coriano, 58 – GROSRIMINI Blocco 97, 47900 Rimini – Italy

s.Oliver Bernd Freier GmbH&Co. KG, s.Oliver-Straße 1, D-97228 Rottendorf – Garmany

Samsoe & Samsoe Wholesale ApS, Ryesgade 19C, 4. Sal, 2200 Kobenhavn – Dania

Forest S.r.l., Via Arcivescovo Calabiana 6, 20139 Milan – Italy

Compagnia Internazionale Tessuti S.p.a., Strada Provinciale per Nola-Pagliarelle, 80030 San Vitaliano (NA) – Italy

Tom Tailor GmbH, Garstedter Weg, 14, 22453 Hamburg , Germany

TRS Evolution S.p.a., Piazza della Scala 5 , 20121 Milano – Italy

Twin Set con Socio Unico, Via Del Commercio 32, 41012 Carpi (MO) – Italy

GGZ s.r.l., Via Tezzon, 6/A, 35020 POZZONOVO – Italy

Woolrich Europe S.P.A. , Via Dell’arcoveggio 59/5, 40129 Bologna – Italy

Luisa Spagnoli Polska Sp. z o. o. , Warszawa, 01-302, ul. Połczyńska 104, Polska

Mas 7 Sp. z o. o. , Warszawa, 01-302, ul. Połczyńska 104, Polska

EF Moda Sp. z o. o. , Warszawa, 02-232, ul. Łopuszańska 84, Polska

Cris Polska Sp. z o. o. , Warszawa, 01-302, ul. Połczyńska 104, Polska

 

Coccinelle
(Coccinelle SPA)

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI SKLEPÓW

Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Coccinelle SpA, Via Lega dei Carrettieri 6, 43038 – Sala Baganza (Parma), e-mail privacy.reserved@coccinelle.com (Coccinelle).

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE I JAK SĄ ZBIERANE?

Coccinelle zbiera tylko dane, które są istotne dla celu przetwarzania oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Gromadzone dane obejmują Twoje dane kontaktowe (np. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) oraz szczegóły zakupów.

Dane te są zbierane jako przekazane przez Ciebie, czyli Klienta, w celu realizacji Twoich żądań (np. znalezienia artykułu, który nie jest dostępny w sklepie) i/lub wykonania zobowiązań umownych i prawnych w związku ze sprzedażą towarów Coccinelle (np. wykonywanie napraw gwarancyjnych).

Może się zdarzyć, że podasz nam dane innej osoby (np. nazwisko właściciela torebki, jeśli prosisz nas o zrobienie czegoś w ramach gwarancji dla Twojego znajomego): w takim przypadku pamiętaj, że musisz przestrzegać wymagań odpowiednich przepisów dotyczących prywatności, a w szczególności poinformować Twojego znajomego, że te dane zostały nam przekazane oraz w jaki sposób będziemy je przetwarzać – oraz w razie potrzeby wystąpimy o jego zgodę.

Prosimy, aby nie przekazywać nam danych innych osób, chyba że jest to absolutnie konieczne, abyśmy odpowiedzieli na Twoje żądanie lub wykonali nasze zobowiązania prawne i umowne w związku z tym przekazaniem.

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH:

CELE I PODSTAWA PRAWNA ODPOWIEDZI NA PROŚBY KLIENTÓW

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prośby klientów (np. wyszukanie pozycji niedostępnych w sklepie i poinformowanie klienta o wyniku) oraz w celu wykonania naszych zobowiązań umownych (np. działania naprawcze w ramach gwarancji); w tym celu należy podać przynajmniej jedne dane kontaktowe (np. adres e-mail i / lub numer telefonu).

Podstawą prawną tego przetwarzania jest konieczność wykonania umowy między nami a klientem i/ lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy na żądanie klienta oraz wypełnienia związanych z tym zobowiązań prawnych.

Przetwarzanie danych w sposób opisany powyżej jest konieczne: w przeciwnym razie odpowiedź na żądania klienta nie byłaby możliwa.

NEWSLETTER SPRZEDAŻY I KOMUNIKATY PROMOCYJNE; BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW; PROFILOWANIE

Na podstawie Twojej zgody (której możesz udzielić za pomocą formularza na końcu niniejszej Informacji), Twoje dane będą również przetwarzane w celu przesłania Ci następującej komunikacji, pocztą, e-mailem, SMS-em / MMS-em / komunikatorem (WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger) i / lub telefonicznie od pracowników sklepów Coccinelle:

 • aktualności, promocje i inne komunikaty reklamowe dotyczące działalności Coccinelle i naszych produktów, w tym oferty specjalne, zaproszenia na wydarzenia i powiadomienia o wszelkich specjalnych godzinach otwarcia / zamknięcia sklepów, katalogi i zaproszenia na specjalne wydarzenia i promocje;
 • badania satysfakcji klientów i badania rynku mające na celu ulepszenie produktów i usług Coccinelle; wyniki będą anonimowe, chyba że poprosimy o Twoją zgodę i uzyskamy ją na końcu ankiety.

Na podstawie Twojej dalszej wyraźnej zgody, Twoje dane (w tym dane dotyczące Twoich zakupów) będą również przetwarzane – w sposób zautomatyzowany – w celu profilowania, tj. analizy Twoich wyborów jako konsumenta i wykorzystania wyników do personalizacji przekazów reklamowych i skuteczniejszej pomocy w dokonywaniu zakupów zarówno w Internecie, jak i w naszych sklepach Coccinelle, sugerując produkty i kontaktując się z Tobą, aby poinformować Cię, kiedy pojawią się nowe produkty, które mogą Cię zainteresować. Takie profilowanie nie wywołuje skutków prawnych dotyczących klienta ani w podobny sposób istotnie na niego nie wpływa.

Powyższe zgody są opcjonalne i nie są nam potrzebne do odpowiedzi na Twoje prośby; jeżeli wyrazisz zgodę, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), postępując zgodnie z procedurą opisaną na dole każdej korespondencji od nas lub kontaktując się z nami pod adresem Via Lega dei Carrettieri 6, 43038 – Sala Baganza (Parma) lub pod adresem privacy.reserved@coccinelle.com

Zwróć uwagę, że aby otrzymywać spersonalizowane komunikaty, będziesz musiał wyrazić obie powyższe zgody (tj. zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i zgoda na profilowanie).

Możesz również w dowolnym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu od nas wiadomości i przetwarzaniu co najmniej jednej z przekazanych nam danych kontaktowych, postępując zgodnie z procedurą określoną na dole każdej wiadomości od nas lub kontaktując się z nami pod adresem Via Lega dei Carrettieri 6, 43038 – Sala Baganza (Parma) lub pod adresem privacy.reserved@coccinelle.com.

Należy pamiętać, że w każdej chwili można również zapisać się do „Rejestru rezygnacji” utworzonego na mocy dekretu prezydenckiego („DPR”) 178/2010 zmienionego ustawą 5/2018: rejestrując się w „Rejestrze rezygnacji”, klient automatycznie wycofa każdą zgodę, którą mógł udzielić na marketing telefoniczny przed taką rejestracją.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Na podstawie pełnych i właściwych instrukcji od Coccinelle Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez pracowników Coccinelle (pracowników i współpracowników) lub przez pracowników firm wyraźnie wyznaczonych jako podmioty przetwarzające dane: obejmuje to franczyzobiorców Coccinelle zarządzających sklepami franczyzowymi Coccinelle. Takie spółki są zarejestrowane we Włoszech lub w innym państwie członkowskim UE lub w państwie, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony, lub będą związane normą klauzuli ochrony danych przyjętą i zatwierdzoną przez Komisję Europejską jako zapewniającą odpowiednią ochronę przy przekazywaniu danych osobowych poza UE.

Stosowane są odpowiednie, szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych i ich niezgodnemu z prawem lub niewłaściwemu wykorzystaniu, a także nieuprawnionemu dostępowi do nich.

UJAWNIENIE DANYCH

Gdy jest to konieczne do określonych celów, dla których są przetwarzane, dane mogą zostać przekazane zewnętrznym dostawcom usług pomocniczych (np. Agencjom reklamowym / PR do przygotowania i wysyłania komunikatów sprzedażowych i promocyjnych; spedytorom i kurierom w celu obsługi dostaw produktów do naprawy w ramach gwarancji). Te podmioty zewnętrzne będą przetwarzać dane jako niezależni administratorzy danych lub jako podmioty przetwarzające dane specjalnie wyznaczone na piśmie przez Coccinelle, w zależności od przypadku.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO JURYSDYKCJI POZA UE

Dane mogą być przekazywane za granicę tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji Twoich żądań i / lub wykonania umowy między Tobą a Coccinelle (np. Jeśli poprosisz nas o dostarczenie Twojego zakupu poza Włochy w przypadku sklepów, które oferują tę usługę, lub jeśli poprosisz o usługę w ramach gwarancji od franczyzobiorcy Coccinelle zarejestrowanego poza UE): w takim przypadku przekazanie danych (jeśli zostanie dokonany do państwa nieobjętego decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, a tym samym nie zapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych) ma miejsce na podstawie odstępstwa przewidzianego dla konieczności wykonania umowy między administratorem danych a osobą, której dane dotyczą.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to absolutnie niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Konkretnie:

 • dane potrzebne do obsługi zakupów i związanych z nimi gwarancji będą przechowywane przez 36 miesięcy od indywidualnego zakupu;
 • dane przetwarzane w celu wysyłania komunikatów reklamowych (w tym spersonalizowanych) oraz do badań satysfakcji klientów i badań rynku, a także dane do wysyłki newslettera Coccinelle, będą przechowywane przez 36 miesięcy od zarejestrowania się w usłudze lub od ostatniego zakupu ; okres ten może zostać przedłużony o kolejne okresy 36-miesięczne, za każdym razem, pod warunkiem akceptacji, co zostanie potwierdzone pozytywną odpowiedzią na żądanie, które wyślemy na miesiąc przed upływem odpowiedniego 36-miesięcznego okresu.

Dane mogą być również przechowywane dłużej, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązków ustawowych lub regulacyjnych i / lub w celu ochrony praw w sądzie lub poza sądem, zawsze z zastrzeżeniem zwykłego przedawnienia.

TWOJE PRAWA

W każdej chwili możesz (o ile dotyczy): zażądać od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych – w tym przetwarzania jednego lub więcej danych kontaktowych, które podałeś – i / lub cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ); skorzystać z prawa do przenoszenia danych; skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do właściwego sądu. W każdej chwili możesz również zażądać kompletnej listy podmiotów / osób, którym przekazano Twoje dane.

Żądania należy kierować do administratora danych pod adresem: Via Lega dei Carrettieri 6, 43038 – Sala Baganza (Parma) i / lub privacy.reserved @ coccinelle.com.

Kontaktując się z nami pod tymi samymi adresami, możesz również zażądać wyjaśnienia sposobów przetwarzania Twoich danych.

ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI

Coccinelle powiadomi Cię e-mailem o każdej istotnej zmianie w niniejszej Informacji, wyjaśniając, co się zmieniło i dając Ci możliwość skorzystania z praw opisanych powyżej.

 

LUISA SPAGNOLI
(Luisa Spagnoli PolSKa Sp. z o. o.)

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI SKLEPÓW

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Luisa Spagnoli Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000439450, posiadająca numer NIP 5252538753;

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W razie pytań proszę skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałaś/łeś nam swoje dane wypełniając formularz w jednym z naszych sklepów, w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowych za pośrednictwem maila lub wiadomości sms lub złożenia reklamacji. Mogliśmy również uzyskać Twoje dane w związku z wystawieniem dla Ciebie faktury za zakupione w naszym sklepie towary. Jeżeli nasz sklep jest monitorowany, więc twoje dane pozyskujemy również z zapisów monitoringu.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby utrzymywać z Tobą kontakt, móc przekazywać Ci informacje w formie newsletterów i/lub wiadomości sms, zrealizować zawarte z Tobą umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO), obsłużyć reklamacje dotyczące oferowanych przez nas produktów (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO), wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów  podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO), umożliwić Ci dokonanie płatności za kupione towary, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, ulepszać naszą ofertę (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (zawierasz ją z nami w chwili dokonania zakupów w naszym sklepie), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).  Obejmuje on udoskonalanie naszej oferty, zapewnienie ich najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowanie o nich naszych klientów, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy również dane pozyskane z monitoringu wizyjnego naszego sklepu w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom sklepu, zapobiegania kradzieżom i innym niepożądanym zdarzeniom, które mogą szkodzić klientom i pracownikom sklepu oraz Administratorowi danych. Monitoring służy również ochronie przed próbami oszustwa oraz dochodzeniu roszczeń.  Dane z monitoringu przetwarzane są wyłącznie w sklepie i nie są przekazywane ani udostępniane innym osobom, jeżeli takie udostępnienie nie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), o która cię pytamy i która wyrażasz poprzez wypełnienie formularza w sklepie. Zgoda jest dobrowolna i zawsze możesz ją cofnąć wysyłając do nas mail na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl. W mailu wskaż proszę jakiej marki dotyczyła twoja zgoda i w którym sklepie jej udzieliłeś/łaś.

Nasi partnerzy, podmioty z nami powiązane, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, np. gdy wystawiamy dla ciebie fakturę za zakupione towary. Dobrowolnie podajesz nam swoje dane, gdy życzysz sobie abyśmy utrzymywali z tobą kontakt w celu przekazywania informacji o promocjach, nowościach, rabatach.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz od nas żądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 rozporządzenia RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 rozporządzenia RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia RODO), gdy przetwarzania odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją lub gdy twoje dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy sprzedaży, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Ponadto, przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane dla celów marketingowych przechowujemy do czasu ustania podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przechowujemy dane do czasu jej odwołania. Dane z monitoringu przechowujemy przez okres  14 dni.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI BIZNESOWI/KONTRAHENCI

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W naszej organizacji, w zależności od rodzaju kontaktów i współpracy z Państwem, zawartych umów, wiążących nas zarówno obecnie jak i w przeszłości znajdują się dane, stanowiące Państwa dane osobowe, tj.: adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko, numery z rejestrów, numer rachunku bankowego (NIP, REGON, KRS, PESEL).

Dane te zostały przez nas pozyskane z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych lub zostały nam przez Państwa podane osobiście lub w korespondencji mailowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub telefonicznie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: LUISA SPAGNOLI POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000439450, posiadająca numer NIP 5252538753

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie łączących nas umów, utrzymywanie
z Państwem kontaktu, przesyłanie informacji o naszych usługach, jak również wypełnianie przez nas obowiązków prawnych, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Przetwarzamy Państwa dane również w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienia najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, czy prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody, jeżeli nam jej Państwo udzieliliście, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana,
 • 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Podajecie nam Państwo dane osobowe dobrowolnie, jednak może się zdarzyć, że bez podania danych nie będziemy mogli wykonać lub przygotować umowy. Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail również jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli kontaktować się tymi kanałami.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: prawo.rodo@rdservices.com.pl

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, czy wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego, czy o rachunkowości.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PROCES REKRUTACJI

Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Luisa Spagnoli Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000439450, posiadająca numer NIP 5252538753;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

Kontakt email: prawo.rodo@rdservices.com.pl – we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych

Adres do korespondencji: 01-302 Warszawa, ul. Połczyńska 104

Dane przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następującą podstawę prawną:

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przyszłych rekrutacji i/lub rekrutacji na inne stanowisko. W związku z rekrutacją nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych
 • podmioty powiązane z Administratorem danych osobowych w kraju i za granicą,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi z zakresu: outsourcingowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, telefoniczne Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe zebrane w celu realizacji procesu rekrutacji pracowników będą przetwarzane przez czas prowadzenia procesu rekrutacji. Następnie dane zostaną zniszczone.

Przysługujące Pani/Panu prawa Przysługują Pani/Panu następujące prawa odnośnie podanych danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania danych § prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przeniesienia danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji ani ocenę kandydata. W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

PINKO 

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI SKLEPÓW

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podczas prowadzenia naszej działalności niezbędne może okazać się pozyskiwanie informacji lub danych, a związane z tym przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO). Z tego powodu przekazujemy niniejszym wymagane informacje. Aktualizacje i zmiany

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub okresowej aktualizacji niniejszej Informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub środków podjętych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wspomniane wyżej zmiany bądź uzupełnienia zostaną̨ podane do wiadomości osób, których dane dotyczą. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznawania się z regularnie z Polityką Prywatności oraz niniejszą Informacją, aby sprawdzić, czy nie została ona zaktualizowana i zdecydować, czy utrzymać bądź nie tę relację oraz związane z nią przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Cris Conf S.p.A. z siedzibą p r z y StradaComunale p e r F o r n i o 136, 43036 Fidenza (PR), adres e-mail PinkoPrivacy@pinko.com (zwany również̇ „Administratorem” lub po prostu „PINKO”), oraz CRIS POLSKA SPÓŁKA Z O.O., UL. POŁCZYŃSKA NR 104, 01-302 WARSZAWA, POLSKA, w charakterze współadministratora.

Odbiorcy (osoby zainteresowane)

Niniejsze informacje odnoszą się do danych dotyczących klientów, konsumentów, osób zainteresowanych konkretnymi projektami i/lub produktami i/lub usługami promocyjnymi / świadczonymi przez Pinko, w tym odbiorców kampanii cyfrowych służących pozyskiwaniu leadów.

Sposób zbierania i Źródła zbierania i/lub pozyskiwania Danych

Osoba zainteresowana przekazuje dane za pomocą odpowiednich formularzy papierowych i/lub elektronicznych, dostępnych online lub w sklepach, zarówno bezpośrednich, jak i za partnerskich, franczyzobiorców, wyrażając przy tym świadomą zgodę.

Ponadto, w niektórych przypadkach, po udzieleniu wyraźnej zgody, niektóre dane i informacje, również dotyczące powiązanych podmiotów trzecich, mogą być zbierane w publicznych i/lub publicznie dostępnych wykazach i bazach danych.

Cel przetwarzania Danych osobowych

Cele wymieniono poniżej dla każdego z konkretnych przypadków.

Sprzedaż towarów i usług, pomoc posprzedażna i realizacja Państwa zamówień, a także wywiązywanie się z obowiązków prawnych

Państwa dane mogą być niezbędne do dokonania zakupu (poprzez Stronę i/lub w jednym z naszych sklepów), do realizacji powiązanych czynności, dokonania wysyłki, zapewnienia pomocy posprzedażnej (jeśli kontaktują się Państwo z Biurem Obsługi Klienta, dane mogą być potrzebne do wykonania zamówionych usług), spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawnych i/lub regulacyjnych, w tym także związanych ze zwrotem podatku. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa przekazania danych uniemożliwi Cris Conf realizację Państwa zamówień lub zawarcie umowy sprzedaży oferowanych przez firmę̨ produktów / usług i/lub świadczenie usług pomocy posprzedażnej.

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez cały okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej czynności, a w każdym razie przez okres nie dłuższy niż 10 lat od czasu ostatniego dokonanego przez Państwa zakupu (przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia przewidywanemu przez odpowiednie przepisy).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja Państwa zamówienia, jednak dla realizacji opisanych celów Cris Conf potrzebuje od Państwa zgody wyrażonej specjalnie dla każdego celu. Spółka Cris Conf może wysyłać do Państwa informacje handlowe na podany przez Państwa (jako Klientów) adres przez maksymalny okres 2 lat od czasu Państwa ostatniego zakupu lub interakcji z administratorem danych w ramach innej inicjatywy lub formy kontaktu, a po upływie tego okresu dane te zostaną usunięte automatycznie lub zanonimizowane w sposób trwały. W każdym momencie będą Państwo mogli wypisać się i/lub zawiesić wysyłkę w sposób wskazany w niniejszej Informacji.

Rejestracja Stronie (Logowanie / Rejestracja)

Strona posiada specjalną sekcję, do której dostęp wymaga uprzedniej dobrowolnej rejestracji i utworzenia osobistego profilu, w celu zapisania Państwa ulubionych produktów na specjalnej liście życzeń, przechowywania i przeglądania historii zamówień, zarzadzania adresami do fakturowania i wysyłki, sprawdzania statusu zamówień, zarzadzania kartami kredytowymi i formularzami zwrotu, jak również w celu zarzadzania wszelkimi późniejszymi zgłoszeniami użytkownika, realizacji powiązanych z tym czynności i świadczenia odpowiednich usług. Podanie danych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) jest dobrowolne, wymagana jest także Państwa zgoda: jeśli nie wyrażą Państwo zgody, stworzenie profilu na Stronie nie będzie możliwe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Cris Conf aż do momentu Państwa rezygnacji z rejestracji na Stronie, czego można dokonać́ w sposób opisany w niniejszej Informacji.

Odpowiedź prośbę o podanie informacji

Na Stronie znajduje się specjalna sekcja „Skontaktuj się z nami”, zastrzeżona dla podanie użytkowników i wymagająca dobrowolnego stworzenia profilu, pozwalająca Państwu zwrócić się z prośbą o uzyskanie niezbędnych informacji. Podanie danych (imię, nazwisko, adres e-mail) jest dobrowolne, wymagana jest także Państwa zgoda: jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie będzie możliwe stworzenie Państwa profilu na Stronie, a zatem również przesyłanie zapytań. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Cris Conf jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt, w każdym momencie będą Państwo mogli również zdecydować o usunięciu swojego profilu w sposób wskazany w niniejszej Informacji.

Karta Klienta

Firma Cris Conf prowadzi program lojalnościowy pozwalający wszystkim klientom zostać rozpoznanym jako klient podczas każdych odwiedzin w punkcie sprzedaży Cris Conf (bezpośrednim lub pośrednim), również w celu uzyskania przewidzianych przez program korzyści.

Jeśli chcą Państwo zostać zarejestrowani jako klienci Cris Conf, mogą Państwo wypełnić kartę klienta („Customer Card”) dostępną w punktach sprzedaży Cris Conf, przy czym informujemy, że Państwa dane osobowe będą widoczne w punktach sprzedaży Cris Conf na całym świecie, jednak za każdym razem to od Państwa dobrowolnej decyzji zależeć będzie, czy zechcą Państwo przedstawić się jako klient, podając imię i nazwisko w momencie zakupu produktu lub usługi. Podanie danych jest dobrowolne, wymagana jest także Państwa zgoda: jeśli nie wyrażą Państwo zgody, rejestracja nie będzie możliwa. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Cris Conf w celach wymienionych powyżej przez maksymalny okres 5 lat od czasu Państwa ostatniego zakupu lub interakcji z administratorem danych w ramach innej inicjatywy lub formy kontaktu, a po zakończeniu tego okresu dane te zostaną usunięte automatycznie lub zanonimizowane w sposób trwały. W każdym momencie będą Państwo mogli anulować swoją rejestrację w programie w sposób wskazany w niniejszej Informacji.

Działania marketingowe i profilowanie

Jeśli chcieliby Państwo być na bieżąco z najnowszymi produktami i usługami oferowanymi przez Cris Conf, istnieje możliwość przyłączenia się do naszych inicjatyw marketingowych i uczestnictwa w wydarzeniach i projektach specjalnych o charakterze promocyjnym, udzielając firmie Cris Conf zgody na przesyłanie Państwu, za pośrednictwem tradycyjnych kanałów (np. poczta, rozmowy telefoniczne), bądź też poprzez środki informatyczne i/lub automatyczne (takie jak wiadomości, rozmowy telefoniczne bez operatora itd.), biuletynu i/lub materiałów informacyjnych, reklamowych i/lub promocyjnych, a także na zaproszenie Państwa do uczestnictwa w imprezach handlowych; mogą Państwo wypełnić specjalny formularz dostępny na naszej Stronie i/lub papierowy formularz dostępny w Sklepach, podając swoje dane (w szczególności, oprócz danych osobowych, prosimy o podanie wyłącznie tych adresów, na które życzą sobie Państwo otrzymywać informacje).

W szczególnych przypadkach, w wyniku wyraźnego wyboru osoby zainteresowanej, możliwym sposobem przekazywania danych może być przesłanie przez osobę zainteresowaną wiadomości (sms lub w innym systemie przesyłania wiadomości) zawierającej jej dane osobowe i/lub kontaktowe: wysyłając taką wiadomość, ze względu na to, że jest to dobrowolny wybór, osoba zainteresowana wyraża jednocześnie swoją zgodę na działania z zakresu komunikacji promocyjnej i/lub marketingowej, aż do odwołania.

Cris Conf może również analizować Państwa nawyki i wybory konsumenckie w celu wysyłania spersonalizowanych komunikatów marketingowych. Aby umożliwić Cris Conf wykonywanie czynności profilowania, konieczne jest wyrażenie przez Państwa wyraźnej zgody, która może być zgłoszona poprzez wypełnienie Karty Klienta w dowolnym punkcie sprzedaży lub za pośrednictwem Strony.

Zgoda na czynności profilowania jest opcjonalna, a nieudzielenie przez Państwa zgody nie niesie ze sobą̨ żadnych konsekwencji w odniesieniu do dalszych składanych przez Państwa zamówień (np. zakupu produktu). Przedmiotem czynności profilowania są produkty lub usługi zakupione w okresie ostatniego roku i będą one prowadzone, aż postanowią Państwo wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych w ramach profilowania, korzystając ze sposobów wskazanych w niniejszej Informacji.

Podanie danych jest dobrowolne i jest wymagana Państwa zgoda: brak zgody będzie się wiązał z niemożliwością procedowania Państwa wniosku o zapisanie do naszych programów marketingowych i informacyjnych oraz otrzymywania informacji o nowościach w Cris Conf. Państwa dane osobowe, podane w celach wskazanych powyżej, będą przetwarzane aż do momentu, gdy postanowią Państwo wycofać swoją zgodę, korzystając ze sposobów wskazanych w niniejszej Informacji lub też – w przypadku kanału informacyjnego jakim jest e-mail – korzystając z linku „unsubscribe”.

Uwaga: ponieważ Cris Conf nie zamierza prowadzić działalności promocyjnej przeznaczonej dla osób niepełnoletnich, prosimy Państwa o zweryfikowanie tego faktu w momencie podawania danych we wskazanym powyżej celu.

Udział w zdarzeniach projektach specjalnych

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestniczeniem w projektach specjalnych organizowanych i przez Cris Conf i otrzymywaniem informacji dotyczących przyszłych wydarzeń, mogą Państwo przekazać swoje dane osobowe i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny), które będą przetwarzane przez Administratora Danych w celu zarejestrowania w projekcie specjalnym, w celu wysyłania konkretnych wiadomości dotyczących projektu specjalnego, do którego zostali Państwo zapisani, oraz w celu przesyłania Państwu informacji o tym projekcie.

Podanie danych jest dobrowolne i wymagana jest Państwa zgoda: w przypadku braku zgody jedyną konsekwencją będzie niemożliwość uczestniczenia przez Państwa w projekcie specjalnym i/lub niemożliwość informowania Państwa przez Cris Conf o aktualnych projektach specjalnych. Dane osobowe podane przez Państwa we wskazanych wyżej celach będą przetwarzane aż do momentu, gdy postanowią Państwo wycofać zgodę (korzystając ze sposobów opisanych w niniejszej Informacji). W każdym przypadku Państwa dane będą przetwarzane aż do zakończenia projektu specjalnego, co do którego wyrazili Państwo zainteresowanie, a także będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia projektu specjalnego.

Rodzaj zbieranych i przetwarzanych danych

W konkretnych celach wskazanych w niniejszej Informacji, przy poszanowaniu Państwa wyborów i decyzji o wyrażeniu zgody tam, gdzie zgoda ta jest wymagana, Administrator Danych będzie przetwarzał następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (na przykład: imię, nazwisko i data urodzenia); dane kontaktowe i adresowe; dane dotyczące płatności (dane karty płatniczej lub usług płatniczych); dane związane z zakupami (data, miejsce, ilość i rodzaj, preferencje zakupowe); dane techniczne dotyczące korzystania ze Strony; w przypadku dyspozycji dotyczących zwrotu podatku wymagane są również dane paszportowe. Dane te mają ogólny charakter osobisty i w niektórych przypadkach mogą być zaklasyfikowane jako „szczególne” i/lub „wrażliwe”.

Jeśli osoba zainteresowana przekazuje informacje dotyczące osoby trzeciej, jej obowiązkiem jest poinformowanie tej osoby o odbywającym się przetwarzaniu danych.

Sposób przetwarzania Danych

Przetwarzanie Danych odbywa się następująco:

w sposób legalny i prawidłowy, przy poszanowaniu obowiązujących przepisów, których celem jest zapewnienie poufnego charakteru danych;

zarówno za pomocą narzędzi elektronicznych, jak i bez użycia środków elektronicznych (na przykład w dokumentacji papierowej);

zawsze przez osoby (fizyczne i prawne) posiadające specjalne uprawnienia do wykonywania takich zadań, zawsze znane z nazwiska, a także odpowiednio przeszkolone;

z wykorzystaniem środków ostrożności, których celem jest zapewnienie prywatności osoby, do której dane się odnoszą oraz uniknięcia nieuzasadnionego dostępu osób trzecich nieposiadających uprawnień.

Ponadto dane będą wprowadzone, przetwarzane i przechowywane w bazie danych CRM dostępnej we wszystkich Krajach (na Stronie oraz w siedzibie firmy znajduje się pełna i aktualna lista tych Krajów), w których obecna jest firma Cris Conf, za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie spółek, franczyzobiorców, partnerów i podobnych, przy czym istnieje możliwość, że dane będą przetwarzane również poza granicami Unii Europejskiej.

Obowiązkowy i/lub dobrowolny charakter podania / przetwarzania Danych oraz konsekwencje ewentualnego braku zgody

Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w przypadkach wyraźnie opisanych, w których przetwarzanie to jest potrzebne do przeprowadzania opisanych wyżej czynności. W opisach poszczególnych celów zawarto również konsekwencje ewentualnego braku zgody i/lub przypadki, w których sprzeciw wobec przetwarzania danych mógłby uniemożliwić lub utrudnić wykonanie czynności przewidzianych w umowie.

Dane podlegające profilowaniu

TAK, jak opisano wyżej, przy każdym poszczególnym celu

Okres przetwarzania i przechowywania danych

Dane przetwarzane są przez okres potrzebny do realizacji opisanych wyżej celów, czyli przez cały czas trwania nawiązanych stosunków umownych, a także po ewentualnym ustaniu takich stosunków w celu dopełnienia wszystkich wynikających z umowy obowiązków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przepisy przewidują̨ przechowywanie danych przez 10 lat po zakończeniu stosunków umownych lub ostatniej, jednorazowo świadczonej usługi.

Przekazywanie Danych osobom trzecim

Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym przekazywane są̨ dane

Aby móc realizować opisane wyżej czynności i cele, a także w związku z przyjętym modelem zarzadzania i modelem biznesowym, dane mogą być przekazywane opisanym niżej kategoriom podmiotów. Podmioty zewnętrzne, z którymi Cris Conf współpracuje w zakresie sprzedaży produktów /usług (np. sprzedawcy detaliczni, franczyzobiorcy, partnerzy);

 • Służby i organy nadzoru i kontroli;
 • przedsiębiorcy, firmy i partnerzy, którym zleciliśmy podwykonawstwo niektórych zadań i/lub z których usług / doradztwa korzystamy (na przykład: zadania o charakterze administracyjnym, podatkowym, kontroli, nadzoru, wydawania certyfikatów, zarzadzania systemem informatycznym, zadania promocyjne i reklamowe, przedsiębiorcy, współpracownicy i doradcy, firmy partnerskie);
 • spółki kontrolowane przez Cris Conf spa lub powiązane z tą firmą;
 • partnerzy w organizacji projektów specjalnych;
 • Banki, instytucje kredytowe i finansowe, systemy płatności, towarzystwa ubezpieczeniowe.

Pełna i aktualna lista dostępna jest na żądanie w siedzibie Administratora Danych.

Rozpowszechnianie danych

Dane i informacje nie są rozpowszechniane.

Przekazywanie za granicę

Państwa dane osobowe zostaną umieszczone w bazie CRM dostępnej we wszystkich krajach, w których obecna jest firma Cris Conf, poprzez swoje spółki zależne (które są współadministratorami danych osobowych). Wiąże się to z przekazywaniem Państwa danych osobowych również poza Unię Europejską: takie przekazywanie danych jest w każdym wypadku zabezpieczone przez istnienie decyzji o odpowiedniej ochronie danych wydawanych przez Komisję Europejską lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych w ramach stosunków między spółkami grupy kapitałowej Administratora.

Lista Współadministratorów danych osobowych jest zawsze dostępna w siedzibie PINKO. Mogą Państwo zażądać kopii Państwa danych przekazanych poza UE, jak również informacji na temat szczególnych zabezpieczeń obowiązujących w każdym kraju spoza UE, kierując specjalne zapytanie w tej kwestii na adres PinkoPrivacy@pinko.com.

Prawa przysługujące osobie zainteresowanej

Przysługujące prawa

Osoba zainteresowana ma prawo otrzymać potwierdzenie, czy dotyczące jej dane osobowe są aktualnie przetwarzane. Ponadto osoba zainteresowana ma prawo uzyskać dostęp do danych osobowych, a także do następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym są lub zostaną̨ przekazane dane osobowe, zwłaszcza jeśli odbiorcami są podmioty z państw trzecich lub organizacje międzynarodowe;
 • o ile to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli to niemożliwe, kryteria wykorzystywane do ustalenia tego okresu;
 • istnienie prawa osoby zainteresowanej do zażądania od administratora danych zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • istnienie prawa do złożenia skargi do organu kontroli;
 • jeśli dane nie zostały zebrane od osoby zainteresowanej, wszystkie dostępne dane dotyczące pochodzenia tych danych;
 • istnienie zautomatyzowanej procedury decyzyjnej, w tym profilowania, o którym mowa w artykule 22, ustępy 1 i 4, oraz, przynajmniej w tych wypadkach, znaczące informacje dotyczące wykorzystywanej logiki, a także znaczenie i konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby zainteresowanej.

Jeśli dane osobowe przekazywane są do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, osoba zainteresowana ma prawo być poinformowana o istnieniu odpowiednich gwarancji związanych z przekazaniem w rozumieniu artykułu 46.

Administrator Danych Osobowych przekazuje kopię danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania, a jeśli osoba zainteresowana zażąda większej ilości kopii, Administrator może naliczyć rozsądne opłaty oparte na kosztach administracyjnych.

Osoba zainteresowana ma ponadto prawo dokonać zmiany niepoprawnych danych osobowych, które jej dotyczą, bez nieuzasadnionej zwłoki, a także, w zależności od celu przetwarzania, osoba zainteresowana ma prawo dokonać uzupełnienia niepełnych danych osobowych, również poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego. Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora danych usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez nieuzasadnionej zwłoki, a administrator danych ma obowiązek usunąć dane osobowe bez nieuzasadnionej zwłoki, jeśli zachodzi jeden z następujących przypadków:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba zainteresowana odwołuje zgodę i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania (na przykład obowiązek prawny);
 3. osoba zainteresowana sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie istnieje żaden istotny powód kontynuacji przetwarzania (na przykład obowiązek prawny);
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte, aby spełnić obowiązek prawny przewidywany przez prawo Unii Europejskiej lub jednego z krajów członkowskich, którym podlega administrator danych;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

Jeśli Administrator Danych Osobowych upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany je usunąć, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, stosuje rozsądne środki, również techniczne, aby poinformować administratorów danych przetwarzających te same dane osobowe o żądaniu osoby zainteresowanej usunięcia wszelkich linków, kopii i reprodukcji dotyczących jej danych osobowych. Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, gdy zachodzi jeden z następujących przypadków:

 1. osoba zainteresowana kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba zainteresowana sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. chociaż administrator danych nie potrzebuje już danych do przetwarzania, dane osobowe są niezbędne osobie zainteresowanej do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń przed sądem;
 4. osoba zainteresowana wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy artykułu 21 ust. 1 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby zainteresowanej.

Jeśli przetwarzanie jest ograniczone, dane osobowe, niezależnie od ich przechowywania, przetwarzane są wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej lub w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń przed sądem, lub też aby chronić prawa innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na interes publiczny Unii Europejskiej lub któregoś z krajów członkowskich.

Osoba zainteresowana, która dokonała ograniczenia przetwarzania, informowana jest przez administratora danych przed odwołaniem takiego ograniczenia.

Administrator danych przekazuje każdemu z odbiorców, którym przekazywane są̨ dane osobowe, ewentualne wprowadzone zmiany lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnych wysiłków. Na żądanie osoby zainteresowanej administrator danych przekazuje listę takich odbiorców.

Osoba zainteresowana ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie takich danych jej dotyczących, które zostały przekazane administratorowi danych, i ma prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora, który je dostarczył, w przypadku gdy: a) przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b) przetwarzanie danych odbywa się̨ przy użyciu środków automatycznych.

2.W ramach korzystania ze swojego prawa do przenoszenia danych, zgodnie z ust. 1, osoba zainteresowana ma prawo dokonać bezpośredniego przekazania danych osobowych od jednego administratora danych do drugiego, jeśli jest to technicznie wykonalne.

 1. Korzystanie z prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie narusza przepisów artykułu 17. Prawo to nie dotyczy przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku będącego w interesie publicznym lub związanego ze sprawowaniem władzy publicznej, do którego ma prawo administrator danych.

Żądanie dotyczące skorzystania z przysługujących praw może zostać złożone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany wyżej adres. Terminy i harmonogram Administrator danych dostarcza osobie zainteresowanej informacje dotyczące powziętych działań w związku ze złożonym żądaniem bez nieuzasadnionej zwłoki oraz, w każdym wypadku, najpóźniej miesiąc po otrzymaniu takiego żądania.

Zgodnie z przepisami RODO okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę żądań: w takim przypadku administrator danych informuje osobę zainteresowaną o takim przedłużeniu oraz o przyczynach opóźnienia ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania żądania.

Jeśli osoba zainteresowana złoży wniosek za pomocą̨ środków elektronicznych, informacje dostarczane są w miarę możliwości za pomocą środków elektronicznych, chyba że osoba zainteresowana wskaże inną drogę kontaktu.

Każda osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z nami za pomocą̨ poczty elektronicznej (na podane wyżej dane kontaktowe) w celu skorzystania ze swoich praw, a także aby otrzymać wszelkie inne wyjaśnienia, również związane z niniejszą Informacją.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI BIZNESOWI/KONTRAHENCI

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W naszej organizacji, w zależności od rodzaju kontaktów i współpracy z Państwem, zawartych umów, wiążących nas zarówno obecnie jak i w przeszłości znajdują się dane, stanowiące Państwa dane osobowe, tj.: adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko, numery z rejestrów, numer rachunku bankowego (NIP, REGON, KRS, PESEL).

Dane te zostały przez nas pozyskane z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych lub zostały nam przez Państwa podane osobiście lub w korespondencji mailowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub telefonicznie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Cris Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000356319, posiadająca numer NIP 5252478838 oraz Cris Conf S.p.a. z siedzibą przy StradaComunale per Fornio 136, 43036 Fidenza, działający jako Współadministratorzy.

Cris Conf S.p.a. ma dostęp i przetwarza dane dotyczące dostawców poprzez stosowane systemy zarządzania, jak i w związku z otrzymywaniem od Cris Polska sp. z o. o. dokumentacji i informacji. Przetwarzanie danych ma na celu kontrolowanie, koordynowanie, określanie i zastosowanie strategii zarządzania w sposób jednolity w całej grupie. Przetwarzanie odbywa się głównie w sposób informatyczny, w zdecydowanie mniejszym stopniu w formie drukowanej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie łączących nas umów, utrzymywanie
z Państwem kontaktu, przesyłanie informacji o naszych usługach, jak również wypełnianie przez nas obowiązków prawnych, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Przetwarzamy Państwa dane również w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienia najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, czy prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody, jeżeli nam jej Państwo udzieliliście, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana,
 • 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Podajecie nam Państwo dane osobowe dobrowolnie, jednak może się zdarzyć, że bez podania danych nie będziemy mogli wykonać lub przygotować umowy. Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail również jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli kontaktować się tymi kanałami.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: prawo.rodo@rdservices.com.pl

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, czy wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego, czy o rachunkowości.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PROCES REKRUTACJI

 

Administrator danych: Cris Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000356319, posiadająca numer NIP 5252478838;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

Kontakt email: prawo.rodo@rdservices.com.pl – we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych

Adres do korespondencji: 01-302 Warszawa, ul. Połczyńska 104

Dane przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następującą podstawę prawną:

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przyszłych rekrutacji i/lub rekrutacji na inne stanowisko.

W związku z rekrutacją nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych,
 • podmioty powiązane z Administratorem danych osobowych w kraju i za granicą,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi z zakresu: outsourcingowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, telefoniczne

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe zebrane w celu realizacji procesu rekrutacji pracowników będą przetwarzane przez czas prowadzenia procesu rekrutacji. Następnie dane zostaną zniszczone.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa odnośnie podanych danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie innych danych i wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji ani ocenę kandydata.

W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

MANILA GRACE
(Mas 7 Sp. z o. o.)

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI SKLEPÓW

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Mas 7 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000438120, posiadająca numer NIP 5272686310

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W razie pytań proszę skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałaś/łeś nam swoje dane wypełniając formularz w jednym z naszych sklepów, w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowych za pośrednictwem maila lub wiadomości sms lub złożenia reklamacji. Mogliśmy również uzyskać Twoje dane w związku z wystawieniem dla Ciebie faktury za zakupione w naszym sklepie towary. Jeżeli nasz sklep jest monitorowany, więc twoje dane pozyskujemy również z zapisów monitoringu.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby utrzymywać z Tobą kontakt, móc przekazywać Ci informacje w formie newsletterów i/lub wiadomości sms, zrealizować zawarte z Tobą umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO), obsłużyć reklamacje dotyczące oferowanych przez nas produktów (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO), wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów  podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO), umożliwić Ci dokonanie płatności za kupione towary, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, ulepszać naszą ofertę (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (zawierasz ją z nami w chwili dokonania zakupów w naszym sklepie), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).  Obejmuje on udoskonalanie naszej oferty, zapewnienie ich najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowanie o nich naszych klientów, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy również dane pozyskane z monitoringu wizyjnego naszego sklepu w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom sklepu, zapobiegania kradzieżom i innym niepożądanym zdarzeniom, które mogą szkodzić klientom i pracownikom sklepu oraz Administratorowi danych. Monitoring służy również ochronie przed próbami oszustwa oraz dochodzeniu roszczeń.  Dane z monitoringu przetwarzane są wyłącznie w sklepie i nie są przekazywane ani udostępniane innym osobom, jeżeli takie udostępnienie nie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), o która cię pytamy i która wyrażasz poprzez wypełnienie formularza w sklepie. Zgoda jest dobrowolna i zawsze możesz ją cofnąć wysyłając do nas mail na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl. W mailu wskaż proszę jakiej marki dotyczyła twoja zgoda i w którym sklepie jej udzieliłeś/łaś.

Nasi partnerzy, podmioty z nami powiązane, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, np. gdy wystawiamy dla ciebie fakturę za zakupione towary. Dobrowolnie podajesz nam swoje dane, gdy życzysz sobie abyśmy utrzymywali z tobą kontakt w celu przekazywania informacji o promocjach, nowościach, rabatach.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz od nas żądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 rozporządzenia RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 rozporządzenia RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia RODO), gdy przetwarzania odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją lub gdy twoje dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy sprzedaży, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Ponadto, przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane dla celów marketingowych przechowujemy do czasu ustania podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przechowujemy dane do czasu jej odwołania. Dane z monitoringu przechowujemy przez okres  14 dni.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI BIZNESOWI/KONTRAHENCI

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W naszej organizacji, w zależności od rodzaju kontaktów i współpracy z Państwem, zawartych umów, wiążących nas zarówno obecnie jak i w przeszłości znajdują się dane, stanowiące Państwa dane osobowe, tj.: adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko, numery z rejestrów, numer rachunku bankowego (NIP, REGON, KRS, PESEL).

Dane te zostały przez nas pozyskane z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych lub zostały nam przez Państwa podane osobiście lub w korespondencji mailowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub telefonicznie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: MAS 7 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000438120, posiadająca numer NIP 5272686310

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie łączących nas umów, utrzymywanie z Państwem kontaktu, przesyłanie informacji o naszych usługach, jak również wypełnianie przez nas obowiązków prawnych, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Przetwarzamy Państwa dane również w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienia najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, czy prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody, jeżeli nam jej Państwo udzieliliście, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana,
 • 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Podajecie nam Państwo dane osobowe dobrowolnie, jednak może się zdarzyć, że bez podania danych nie będziemy mogli wykonać lub przygotować umowy. Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail również jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli kontaktować się tymi kanałami.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: prawo.rodo@rdservices.com.pl

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, czy wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego, czy o rachunkowości.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PROCES REKRUTACJI

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Mas 7 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000438120, posiadająca numer NIP 5272686310.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

Kontakt email: prawo.rodo@rdservices.com.pl – we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych

Adres do korespondencji: 01-302 Warszawa, ul. Połczyńska 104

Dane przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następującą podstawę prawną:

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przyszłych rekrutacji i/lub rekrutacji na inne stanowisko. W związku z rekrutacją nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych,
 • podmioty powiązane z Administratorem danych osobowych w kraju i za granicą,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi z zakresu: outsourcingowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, telefoniczne Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe zebrane w celu realizacji procesu rekrutacji pracowników będą przetwarzane przez czas prowadzenia procesu rekrutacji. Następnie dane zostaną zniszczone.

Przysługujące Pani/Panu prawa Przysługują Pani/Panu następujące prawa odnośnie podanych danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przeniesienia danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji ani ocenę kandydata. W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

ARMANI EXCHANGE , ELISABETTA FRANCHI, PAUL & SHARK
(EF Moda Sp. z o. o.)

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI SKLEPÓW

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest EF Moda Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-232, ul. Łopuszańska 84, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000609287, posiadająca numer NIP 5223058594

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W razie pytań proszę skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałaś/łeś nam swoje dane wypełniając formularz w jednym z naszych sklepów, w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowych za pośrednictwem maila lub wiadomości sms lub złożenia reklamacji. Mogliśmy również uzyskać Twoje dane w związku z wystawieniem dla Ciebie faktury za zakupione w naszym sklepie towary.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby utrzymywać z Tobą kontakt, móc przekazywać Ci informacje w formie newsletterów i/lub wiadomości sms, zrealizować zawarte z Tobą umowy sprzedaży, obsłużyć reklamacje dotyczące oferowanych przez nas produktów, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów  podatkowych i rachunkowych, umożliwić Ci dokonanie płatności za kupione towary, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, ulepszać naszą ofertę.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (zawierasz ją z nami w chwili dokonania zakupów w naszym sklepie), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Twojej zgody, o którą cię pytamy i którą wyrażasz poprzez wypełnienie formularza w sklepie. Zgoda jest dobrowolna i zawsze możesz ją cofnąć wysyłając do nas mail na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl
 • 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów, rozpatrzenia reklamacji lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, na w związku z wystawieniem faktury za zakup towaru
 • 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, w następujących przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu:

 

 • Marketing bezpośredni naszych produktów, w tym poprzez prowadzenie analiz, w celu przedstawienia najbardziej atrakcyjnej oferty i produktów, którymi może być Pan/Pani zainteresowany
 • Badania Pani/Pana zadowolenia z naszych produktów, tj. ocena jakości naszych produktów oraz poziomu zadowolenia naszych klientów.
 • Badania Pani/Pana preferencji w wyborze naszych produktów, tj. ustalenie listy produktów preferowanych przez naszych klientów.
 • Ustalenia, dochodzenia i/lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom sklepu, zapobiegania kradzieżom, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa.

W związku z działaniami marketingowymi, nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Nasi partnerzy, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, np. gdy wystawiamy dla ciebie fakturę za zakupione towary. Dobrowolnie podajesz nam swoje dane, gdy życzysz sobie abyśmy utrzymywali z tobą kontakt w celu przekazywania informacji o promocjach, nowościach, rabatach.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz od nas żądać:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy sprzedaży, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Ponadto, przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane dla celów marketingowych przechowujemy do czasu ustania podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przechowujemy dane do czasu jej odwołania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI BIZNESOWI/KONTRAHENCI

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W naszej organizacji, w zależności od rodzaju kontaktów i współpracy z Państwem, zawartych umów, wiążących nas zarówno obecnie jak i w przeszłości znajdują się dane, stanowiące Państwa dane osobowe, tj.: adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko, numery z rejestrów, numer rachunku bankowego (NIP, REGON, KRS, PESEL).

Dane te zostały przez nas pozyskane z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych lub zostały nam przez Państwa podane osobiście lub w korespondencji mailowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub telefonicznie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: EF Moda Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-232, ul. Łopuszańska 84, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000609287, posiadająca numer NIP 5223058594

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie łączących nas umów, utrzymywanie z Państwem kontaktu, przesyłanie informacji o naszych usługach, jak również wypełnianie przez nas obowiązków prawnych, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Przetwarzamy Państwa dane również w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienia najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, czy prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody, jeżeli nam jej Państwo udzieliliście, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana,
 • 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Podajecie nam Państwo dane osobowe dobrowolnie, jednak może się zdarzyć, że bez podania danych nie będziemy mogli wykonać lub przygotować umowy. Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail również jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli kontaktować się tymi kanałami.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: prawo.rodo@rdservices.com.pl

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, czy wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego, czy o rachunkowości, maksymalnie przez okres 6 lat.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PROCES REKRUTACJI

Administrator danych: EF Moda Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-232, ul. Łopuszańska 84, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000609287, posiadająca numer NIP 5223058594;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

Kontakt email: prawo.rodo@rdservices.com.pl – we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych

Dane przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następującą podstawę prawną:

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przyszłych rekrutacji i/lub rekrutacji na inne stanowisko.

W związku z rekrutacją nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych,
 • podmioty powiązane z Administratorem danych osobowych w kraju i za granicą,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi z zakresu: outsourcingowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, telefoniczne

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe zebrane w celu realizacji procesu rekrutacji pracowników będą przetwarzane przez czas prowadzenia procesu rekrutacji. Następnie dane zostaną zniszczone.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa odnośnie podanych danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie innych danych i wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji ani ocenę kandydata.

W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Boggi
(b.Polska sp. z o. o.)

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI SKLEPÓW

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest B. Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302,
ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000984461, posiadająca numer NIP 5223232655

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W razie pytań proszę skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałaś/łeś nam swoje dane wypełniając formularz w jednym z naszych sklepów, w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowych za pośrednictwem maila lub wiadomości sms lub złożenia reklamacji. Mogliśmy również uzyskać Twoje dane w związku z wystawieniem dla Ciebie faktury za zakupione w naszym sklepie towary.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby utrzymywać z Tobą kontakt, móc przekazywać Ci informacje w formie newsletterów i/lub wiadomości sms, zrealizować zawarte z Tobą umowy sprzedaży, obsłużyć reklamacje dotyczące oferowanych przez nas produktów, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów  podatkowych i rachunkowych, umożliwić Ci dokonanie płatności za kupione towary, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, ulepszać naszą ofertę.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (zawierasz ją z nami w chwili dokonania zakupów w naszym sklepie), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Twojej zgody, o którą cię pytamy i którą wyrażasz poprzez wypełnienie formularza w sklepie. Zgoda jest dobrowolna i zawsze możesz ją cofnąć wysyłając do nas mail na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl
 • 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów, rozpatrzenia reklamacji lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, na w związku z wystawieniem faktury za zakup towaru
 • 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, w następujących przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu:

 

 • Marketing bezpośredni naszych produktów, w tym poprzez prowadzenie analiz, w celu przedstawienia najbardziej atrakcyjnej oferty i produktów, którymi może być Pan/Pani zainteresowany
 • Badania Pani/Pana zadowolenia z naszych produktów, ocena jakości naszych produktów oraz poziomu zadowolenia naszych klientów.
 • Badania Pani/Pana preferencji w wyborze naszych produktów, ustalenie listy produktów preferowanych przez naszych klientów.
 • Ustalenia, dochodzenia i/lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom sklepu, zapobiegania kradzieżom, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa.

W związku z działaniami marketingowymi, nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Nasi partnerzy, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, np. gdy wystawiamy dla ciebie fakturę za zakupione towary. Dobrowolnie podajesz nam swoje dane, gdy życzysz sobie abyśmy utrzymywali z tobą kontakt w celu przekazywania informacji o promocjach, nowościach, rabatach.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz od nas żądać:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się
  na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych,
 • Partnerom Administratora

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy sprzedaży, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Ponadto, przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane dla celów marketingowych przechowujemy do czasu ustania podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przechowujemy dane do czasu jej odwołania.

Lista naszych partnerów

 1. Poland Sp. z o. o.,
 2. R&D Services sp. z o. o.,
 3. OWL International Sp. z o. o.
 4. Stance S.A
 5. BBB S.P.A.
 6. Poland Retail Sp. z o. o.

OUTLY
(Outly Poland sp. z o. o.)

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI SKLEPÓW

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest OUTLY POLAND  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000767149, posiadająca numer NIP 7010902541

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W razie pytań proszę skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałaś/łeś nam swoje dane wypełniając formularz w naszym sklepie, w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowych za pośrednictwem maila lub wiadomości sms lub złożenia reklamacji. Mogliśmy również uzyskać Twoje dane w związku z wystawieniem dla Ciebie faktury za zakupione w naszym sklepie towary.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby utrzymywać z Tobą kontakt, móc przekazywać Ci informacje w formie newsletterów i/lub wiadomości sms, zrealizować zawarte z Tobą umowy sprzedaży, obsłużyć reklamacje dotyczące oferowanych przez nas produktów, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów  podatkowych i rachunkowych, umożliwić Ci dokonanie płatności za kupione towary, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, ulepszać naszą ofertę.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (zawierasz ją z nami w chwili dokonania zakupów w naszym sklepie), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Dane przetwarzamy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Twojej zgody,
o którą cię pytamy i którą wyrażasz poprzez wypełnienie formularza w sklepie. Zgoda jest dobrowolna i zawsze możesz ją cofnąć wysyłając do nas mail na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów, rozpatrzenia reklamacji lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, na w związku z wystawieniem faktury za zakup towaru

art. 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, w następujących przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu:

 • Marketing bezpośredni naszych produktów, w tym poprzez prowadzenie analiz, w celu przedstawienia najbardziej atrakcyjnej oferty i produktów, którymi może być Pan/Pani zainteresowany
 • Badania Pani/Pana zadowolenia z naszych produktów, ocena jakości naszych produktów oraz poziomu zadowolenia naszych klientów.
 • Badania Pani/Pana preferencji w wyborze naszych produktów, ustalenie listy produktów preferowanych przez naszych klientów.
 • Ustalenia, dochodzenia i/lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom sklepu, zapobiegania kradzieżom, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa.

W związku z działaniami marketingowymi, nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Nasi partnerzy, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, np. gdy wystawiamy dla ciebie fakturę za zakupione towary. Dobrowolnie podajesz nam swoje dane, gdy życzysz sobie abyśmy utrzymywali z tobą kontakt w celu przekazywania informacji o promocjach, nowościach, rabatach.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz od nas żądać:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się
  na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych,
 • naszym Partnerom

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy sprzedaży, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Ponadto, przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane dla celów marketingowych przechowujemy do czasu ustania podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przechowujemy dane do czasu jej odwołania.

Lista naszych Partnerów:

 1. Poland Sp. z o. o., Warszawa, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 2. R&D Services Sp. z o. o., Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 3. OWL International Sp. z o. o., Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 4. Poland Retail Sp. z o. o., Warszawa, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 5. Outly di Veneziani & Co S.r.l., Via R. Morandi, 9 – 30126 Lido di Venezia (VE)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DANE MEDYCZNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO” nakłada na nas, jako na Administratora Państwa danych osobowych obowiązek informacyjny, a Państwu daje dodatkowe uprawnienia w zakresie zarządzania tymi danymi.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu świadczenia usług medycznych jest Outly Poland Sp. z o. o., ul. Połczyńska 104, 01-302 Warszawa, NIP: 1182203375, REGON: 382345639
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25 1Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
 3. imię i nazwisko,
 4. data urodzenia,
 5. oznaczenie płci,
 6. adres miejsca zamieszkania,
 7. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 8. w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 9. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią w/w danych osobowych będzie niemożność przyjęcia Pana/Pani przez Dębski Clinic celem świadczenia usług medycznych.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane przez Outly Poland Sp. z o. o. osobom nieupoważnionym.
 2. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna udostępniania jest również organom władzy publicznej, sądom, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do  swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 4. Jest Pani/Pan uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI/DOSTAWCY

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W naszej organizacji, w zależności od rodzaju kontaktów i współpracy z Państwem, zawartych umów, wiążących nas zarówno obecnie jak i w przeszłości znajdują się dane, stanowiące Państwa dane osobowe, tj.: adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko, numery z rejestrów, numer rachunku bankowego (NIP, REGON, KRS, PESEL).

Dane te zostały przez nas pozyskane z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych lub zostały nam przez Państwa podane osobiście lub w korespondencji mailowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub telefonicznie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: OUTLY POLAND  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000767149, posiadająca numer NIP 7010902541

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, na adres prawo.rodo@rdservices.com.pl

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie łączących nas umów, utrzymywanie z Państwem kontaktu, przesyłanie informacji o naszych usługach, jak również wypełnianie przez nas obowiązków prawnych, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Przetwarzamy Państwa dane również w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienia najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, czy prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Dane przetwarzamy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody, jeżeli nam jej Państwo udzieliliście, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana,

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,

art. 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Podajecie nam Państwo dane osobowe dobrowolnie, jednak może się zdarzyć, że bez podania danych nie będziemy mogli wykonać lub przygotować umowy. Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail również jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli kontaktować się tymi kanałami.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: prawo.rodo@rdservices.com.pl

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, czy wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego, czy o rachunkowości, maksymalnie przez okres 6 lat.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.

W związku z przetwarzaniem Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych,
 • naszym Partnerom

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Lista naszych Partnerów:

 1. Poland Sp. z o. o., Warszawa, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 2. R&D Services Sp. z o. o., Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 3. OWL International Sp. z o. o., Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 4. Poland Retail Sp. z o. o., Warszawa, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 5. Outly di Veneziani & Co S.r.l., Via R. Morandi, 9 – 30126 Lido di Venezia (VE)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PROCES REKRUTACJI

Administrator danych: OUTLY POLAND  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000767149, posiadająca numer NIP 7010902541;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

Dane przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).
 • Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przyszłych rekrutacji i/lub rekrutacji na inne stanowisko.

W związku z rekrutacją nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które miałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych,
 • podmioty powiązane z Administratorem danych osobowych w kraju i za granicą,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi z zakresu: outsourcingowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, telefoniczne,
 • nasi Partnerzy

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe zebrane w celu realizacji procesu rekrutacji pracowników będą przetwarzane przez czas prowadzenia procesu rekrutacji. Następnie dane zostaną zniszczone.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa odnośnie podanych danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
 • prawo odwołania zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie innych danych i wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji ani ocenę kandydata.

W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Lista naszych Partnerów:

 1. Poland Sp. z o. o., Warszawa, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 2. R&D Services Sp. z o. o., Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 3. OWL International Sp. z o. o., Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 4. Poland Retail Sp. z o. o., Warszawa, 01-302, ul. Połczyńska 104,
 5. Outly di Veneziani & Co S.r.l., Via R. Morandi, 9 – 30126 Lido di Venezia (VE)