fbpx

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs z torebką”

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs z torebką”

(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs z torebką” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez G.Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem 0000171735, NIP 5213253880 , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 120 000 zł w pełni opłacony (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs jest przeprowadzany na Instagramie Katarzyny Cichopek (https://www.instagram.com/katarzynacichopek/), która działa na zlecenie Organizatora.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs rozpocznie się w dniu 28.09.2021 roku, w momencie publikacji, a zakończy w dniu 1.10.2021 roku o godzinie 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 6. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 7. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
 8. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie w Okresie Trwania Konkursu należy na portalu Instagram obserwować profile: @katarzynacichopek i @gpolandgroup oraz wykonać zadanie konkursowe i zgłosić je do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na:
 • obserwowaniu profili: @katarzynacichopek i @gpolandgroup,
 • wykonaniu zadania konkursowego, na temat: „Opisz torebkę Coccinelle emotikonami” (dalej: Odpowiedź). Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu pod postem z informacją o konkursie.
 • zaproszeniu 2 znajomych, którzy również zaobserwują profile: @katarzynacichopek i @gpolandgroup i oznaczeniu ich pod publikacją konkursową.
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 04.10.2021 r. na Instagramie, pod postem ogłaszającym konkurs.
 2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, do wysłania na adres email Organizatora: marketing@gpoland.com.pl w terminie do 7.10 2021 r. zgodnie z punktem poprzednim Regulaminu oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoją nazwę użytkownika na Instagramie, imię i nazwisko, numer telefonu (dla kuriera), adres do doręczenia Nagrody, a także oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i przesłania mu Nagrody, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane wyłącznie do wysyłki Nagrody oraz odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody przez Organizatora, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku:
  • zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  • naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
  • zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.
 1. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest torebka Coccinelle o wartości 749 zł brutto.
 2. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem Nagrody odpowiada Organizator.
 3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie ustalenia i odprowadzenia należnego podatku, w szczególności Zwycięzca zobowiązuje się podać na żądanie Organizatora wymagane przez przepisy prawa dane.
 4. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, Zwycięzca Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagroda ta zostanie przeznaczona bezpośrednio na zapłatę podatku dochodowego, tj. nie będzie wypłacana Zdobywcy Nagrody. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE

 1. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzca udziela Organizatorowi na okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 • rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
 • publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
 • w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy.
 • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
 1. Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych. Odpowiedzi  mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

WYDANIE NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy kurierem najpóźniej w terminie do 29.10 2021 r.
 2. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody.
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności. W takim przypadku Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora Konkursu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu  w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: G.Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104.
 2. Reklamacje mogą być składane w okresie od  28.09 2021 roku do 1.10 2021 roku (decyduje data nadania).
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dopisek na kopercie: „Konkurs z torebką”
  2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego adresu e-mail);
  3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  4. opis żądania
  5. podpis reklamującego.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej listem poleconym lub elektronicznie wiadomością e-mail w przypadku wskazania adresu e-mail w reklamacji.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator, G.Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować także poprzez adres email: prawo.rodo@rdservices.com.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu (w szczególności w celu wyłonienia zwycięzcy i wydania Nagrody, uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanym z wydaniem Nagrody, obsługi reklamacji).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia udział w Konkursie lub otrzymanie Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przesłania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
 5. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie jego danych osobowych podanych w profilu publicznym na portalu Instagram odbywa się zgodnie z polityką prywatności serwisu Instagram. Organizator nie ma wpływu na treść w/w polityki prywatności.
 6. Organizator nie udostępnia danych Uczestników Konkursu osobom trzecim, jeżeli nie ma ku temu podstawy prawnej. W związku z przetwarzaniem dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą, organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.
 7. W związku z wydaniem Nagrody w Konkursie, dane osobowe zwycięzcy Konkursu mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki oraz odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu.
 8. Podstawą przetwarzania danych Uczestników Konkursu jest zgoda udzielona przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W zakresie udziału w Konkursie – uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w jego profilu na portalu Instagram. Zgoda wyrażana jest poprzez dodanie komentarza konkursowego (Odpowiedzi). Przetwarzanie danych osobowych wynika ponadto z niezbędności przetwarzania do realizacji Konkursu.
 9. Uczestnicy Konkursu mogą żądać od Organizatora:
 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 rozporządzenia RODO), gdy są nieprawdziwe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 rozporządzenia RODO), gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia RODO), gdy przetwarzania odbywa się na podstawie zgody lub umowy i jest dopuszczalne prawem,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie,

Ponadto Uczestnicy Konkursu mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją lub gdy twoje dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z portalem Instagram. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w  Regulaminie. Portal  Instagram stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia portal  Instagram. z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu w przypadku trudności technicznych lub organizacyjnych, których nie mógł przewidzieć na etapie organizacji Konkursu. Zmiana Regulaminu w żadnym przypadku nie naruszy praw już nabytych przez Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator powiadomi Uczestników poprzez ogłoszenie na profilu Katarzyny Cichopek (https://www.instagram.com/katarzynacichopek/ ).
 4. Uczestnikowi w takim przypadku przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie.
 5. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na profilu GPoland (https://www.instagram.com/gpolandgroup/ ) na Instagramie w bio profilu.

Załącznik 1

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez G.Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, nazwy profilu na portalu Instagram, adresu do doręczenia Nagrody, danych niezbędnych do rozliczeń z podatku dochodowego) zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Konkursu „Konkurs z torebką”, z którego treścią się zapoznałem.